اتصالات قطره ای

همه
بست ابتدایی
بست انتهایی
درپیرها
رابط اتصالات قطره ای
سایر
شیر انشعاب
واشر باز
واشر کور
 • بست ابتدائی 16 به 16
  anemptytextlline
 • بست ابتدائی 16 به 18
  anemptytextlline
 • بست ابتدائی 16 به تیپ
  anemptytextlline
 • بست ابتدائی 16 به 12
  anemptytextlline
 • رابط 16 به 2/1
  anemptytextlline
 • بست ابتدائی 6 میلیمتر
  anemptytextlline
 • دریپر قابل تنظیم 8 نازل
  anemptytextlline
 • دریپر قابل تنظیم 2 نازل بالدار
  anemptytextlline
 • رابط 16
  anemptytextlline
 • رابط تیپ به تیپ
  anemptytextlline
 • زانو 16
  anemptytextlline
 • سه راه 16
  anemptytextlline
 • شیر انشعاب 16 به 16
  anemptytextlline
 • شیر انشعاب 16 به تیپ
  anemptytextlline
 • شیر انشعاب 16 به 2/1
  anemptytextlline
 • بست عینکی 16
  anemptytextlline
 • کور کن انتهایی 6 میلیمتر
  anemptytextlline
 • واشر بست ابتدائی دسته دار
  anemptytextlline
 • واشر بست ابتدائی استوانه ای
  anemptytextlline
 • واشر بست ابتدائی
  anemptytextlline
 • واشر کور
  anemptytextlline